2. Lainsäädäntö

Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta 17.11.2005/917

Nämä käyt­tö- ja tur­val­li­suus­oh­jeet on lu­et­ta­va huo­lel­li­ses­ti en­nen sam­mut­ti­men asen­ta­mis­ta ja käyt­töä. Kaik­kia sam­mut­ti­men mah­dol­li­sia käyt­tä­jiä on opas­tet­ta­va sam­mut­ti­men käy­tös­sä ja va­roi­tet­ta­va sam­mut­ti­men vää­rän­lai­seen käyt­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä ris­keis­tä.

Sisä­a­si­ain­mi­nis­te­ri­ön pää­tök­sen mu­kai­ses­ti sää­de­tään 13 päi­vä­nä kesä­kuu­ta 2003 an­ne­tun pe­las­tus­lain (468/2003) 22 §:n 2 mo­men­tin sekä pe­las­tus­toi­men lait­tei­den tek­ni­sis­tä vaa­ti­muk­sis­ta ja tuot­tei­den palo­tur­val­li­suu­des­ta 30 päi­vä­nä huh­ti­kuu­ta 1999 an­ne­tun lain (562/1999) 5 §:n no­jal­la:

1 § Soveltamisala

Täs­sä ase­tuk­ses­sa sää­de­tään pe­las­tus­lain (468/2003) 22 §:n 1 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tu­jen vi­ran­o­mais­ten mää­räyk­ses­tä tai sää­dös­ten vaa­ti­muk­sis­ta joh­tu­en han­kit­tu­jen käsi­sam­mut­ti­mien tar­kas­tuk­ses­ta ja huol­los­ta. Täs­sä ase­tuk­ses­sa sää­de­tään li­säk­si pe­las­tus­toi­men lait­tei­den tek­ni­sis­tä vaa­ti­muk­sis­ta ja tuot­tei­den palo­tur­val­li­suu­des­ta an­ne­tun lain (562/1999), jäl­jem­pä­nä lai­te­laki, 5 §:ssä tar­koi­te­tuis­ta käsi­sam­mu­tin­liik­keis­tä sekä käsi­sam­mut­ti­mien tar­kas­tus- ja huol­to­työs­tä.

2 § Määritelmiä

Täs­sä ase­tuk­ses­sa tar­koi­te­taan:

 1. käsi­sam­mut­ti­mel­la kan­net­ta­vaa, kä­sin lau­kais­ta­vaa sam­mu­tin­ta, jon­ka pai­no toi­min­ta­kun­toi­se­na on kor­kein­taan 20 kg;
 2. käsi­sam­mut­ti­men tar­kas­tuk­sel­la toi­men­pi­tei­tä, joil­la to­de­taan käsi­sam­mut­ti­men toi­min­ta­kun­to;
 3. käsi­sam­mut­ti­men huol­lol­la toi­men­pi­tei­tä, joil­la käsi­sam­mu­tin saa­te­taan toi­min­ta­kun­toon.
3 § Käsisammutinliikkeen ilmoitus toiminnanharjoittamisesta

Käsi­sam­mut­ti­mia voi tar­kas­taa ja huol­taa lai­te­lain 5 §:n 2 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tu käsi­sam­mu­tin­lii­ke. Käsi­sam­mu­tin­liik­keen on teh­tä­vä il­moi­tus val­von­taa var­ten tur­va­tek­nii­kan kes­kuk­sel­le en­nen kuin tar­kas­tus- ja huol­to­töi­tä kos­ke­va toi­min­ta aloi­te­taan.

Il­moi­tuk­ses­sa on ol­ta­va seu­raa­vat tie­dot:

 1. toi­min­taa har­joit­ta­van nimi ja yh­teys­tie­dot sekä nii­den toi­mi­paik­ko­jen osoit­teet, jois­sa lii­ke toi­mii;
 2. käsi­sam­mu­tin­liik­keen vas­tuu­hen­ki­löä kos­ke­vat tie­dot;
 3. kaup­pa­re­kis­te­ri­ote tai muun vas­taa­van re­kis­te­rin ote taik­ka muu luo­tet­ta­va sel­vi­tys oi­keus­hen­ki­lön ole­mas­sa­o­los­ta;
 4. jäl­jen­nös yh­ti­ö­so­pi­muk­ses­ta ja vi­ran­o­mai­sen an­ta­mas­ta to­dis­tuk­ses­ta pe­rus­il­moi­tuk­sen jät­tä­mi­ses­tä, jos ky­sees­sä on pe­rus­tet­ta­va yh­tiö;
 5. vero­jää­mä­to­dis­tus; sekä
 6. sel­vi­tys työ­vä­li­neis­tä ja mit­ta­lait­teis­ta.

Jos il­moi­tus si­säl­tää vaa­dit­ta­vat tie­dot, tur­va­tek­nii­kan kes­kus lä­het­tää toi­min­nan­har­joit­ta­jal­le il­moi­tuk­ses­ta vah­vis­tuk­sen. Tur­va­tek­nii­kan kes­kus mer­kit­see käsi­sam­mu­tin­liik­keen lai­te­lain 7 §:ssä tar­koi­tet­tuun lu­et­te­loon. Käsi­sam­mu­tin­liik­keen il­moi­tus toi­min­nan­har­joit­ta­mi­ses­ta on voi­mas­sa vii­si vuot­ta. Käsi­sam­mu­tin­liik­keen on lä­he­tet­tä­vä il­moi­tus tur­va­tek­nii­kan kes­kuk­sel­le toi­min­nan jat­ku­mi­ses­ta en­nen vii­den vuo­den mää­rä­ajan um­peu­tu­mis­ta.

Käsi­sam­mu­tin­liik­keen on il­moi­tet­ta­va il­moi­tuk­ses­sa mai­ni­tuis­sa asi­ois­sa ta­pah­tu­neis­ta muu­tok­sis­ta tur­va­tek­nii­kan kes­kuk­sel­le kuu­kau­den ku­lu­es­sa muu­tok­ses­ta. Käsi­sam­mu­tin­liik­keen on il­moi­tet­ta­va tur­va­tek­nii­kan kes­kuk­sel­le myös toi­min­nan lo­pet­ta­mi­ses­ta.

4 § Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilö

Käsi­sam­mu­tin­liik­keen on ni­mi­tet­tä­vä tar­kas­tus- ja huol­to­töi­tä var­ten vä­hin­tään yksi lai­te­lain 5 §:n 2 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tu vas­tuu­hen­ki­lö. Vas­tuu­hen­ki­löl­lä on ol­ta­va lai­te­lain 5 §:n 3 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tu tur­va­tek­nii­kan kes­kuk­sen an­ta­ma pä­te­vyys­to­dis­tus.

Vas­tuu­hen­ki­lön pä­te­vyys­to­dis­tus­ta var­ten vaa­di­taan hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tu käsi­sam­mut­ti­mien huol­to­tut­kin­to.

Vas­tuu­hen­ki­lön teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tar­kas­tus- ja huol­to­töis­sä nou­da­te­taan an­net­tu­ja sää­dök­siä ja että käsi­sam­mu­tin­liik­kees­sä tar­kas­tus- ja huol­to­töi­tä te­ke­vät hen­ki­löt ovat am­mat­ti­tai­toi­sia ja saa­neet riit­tä­väs­ti opas­tus­ta teh­tä­viin­sä.

5 § Vastuuhenkilön pätevyystodistus

Vas­tuu­hen­ki­lön pä­te­vyys­to­dis­tus­ta var­ten vaa­di­taan hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tu käsi­sam­mut­ti­mien huol­to­tut­kin­to. Tut­kin­nol­la osoi­te­taan, että ha­ki­ja tun­tee käsi­sam­mut­ti­mien tar­kas­tus­ta ja huol­toa kos­ke­vat sää­dök­set sekä osaa tar­kas­taa ja huol­taa käsi­sam­mut­ti­mia. Tur­va­tek­nii­kan kes­kus vah­vis­taa tut­kin­to­vaa­ti­muk­set. Tut­kin­to­ja voi jär­jes­tää tur­va­tek­nii­kan kes­kuk­sen hy­väk­sy­mä taho.

Vas­tuu­hen­ki­lön pä­te­vyys­to­dis­tus on voi­mas­sa enin­tään vii­si vuot­ta. Tur­va­tek­nii­kan kes­kus voi uu­sia to­dis­tuk­sen pyyn­nös­tä il­man uu­den tut­kin­non suo­rit­ta­mis­ta, jos ha­ki­ja on toi­mi­nut edel­li­sen vii­si­vuo­tis­kau­den käsi­sam­mu­tin­liik­keen vas­tuu­hen­ki­lö­nä.

6 § Huoltopaikka

Käsi­sam­mu­tin­liik­keel­lä on ol­ta­va ai­na­kin yksi kiin­teä huol­to­paik­ka.

Kiin­te­äs­sä huol­to­pai­kas­sa on ol­ta­va tar­koi­tuk­sen­mu­kai­set ti­lat, jot­ka täyt­tä­vät tar­kas­tuk­seen, huol­toon ja tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät tar­peet. Huol­to­ti­las­ta tu­lee erot­taa eril­li­nen kä­sit­te­ly­tila sam­mu­te­jau­heil­le. Huol­to­ti­las­sa on ol­ta­va tar­vit­ta­vat ja asi­an­mu­kai­set täyt­tö­lait­teet, pai­ne­mit­ta­rit, vaa”at ja eri­kois­työ­ka­lut.

Käsi­sam­mut­ti­mien tar­kas­tus­auto on huol­to­paik­ka, jos­sa ai­no­as­taan tar­kas­te­taan käsi­sam­mut­ti­mia. Eri­tyi­ses­tä syys­tä käsi­sam­mut­ti­mien tar­kas­tus- ja huol­to­töi­tä voi­daan teh­dä myös asi­ak­kaan va­raa­mis­sa asi­an­mu­kai­sis­sa ti­lois­sa.

7 § Luettelo tarkastetuista ja huolletuista käsisammuttimista

Käsi­sam­mu­tin­liik­keen on pi­det­tä­vä lu­et­te­loa tar­kas­ta­mis­taan ja huol­ta­mis­taan käsi­sam­mut­ti­mis­ta. Lu­et­te­los­sa tu­lee olla vii­den vii­mei­sen vuo­den tie­dot.

Lu­et­te­loon on mer­kit­tä­vä:

 1. käsi­sam­mut­ti­men omis­ta­jan tai hal­ti­jan nimi ja osoi­te;
 2. käsi­sam­mut­ti­men mal­li;
 3. käsi­sam­mut­ti­men ja pon­ne­aine­pul­lon val­mis­tus- tai sar­ja­nu­me­ro;
 4. tar­kas­tus- ja huol­to­päi­vä­mää­rä;
 5. käsi­sam­mut­ti­mel­le teh­dyt toi­men­pi­teet;
 6. tar­kas­tuk­sen ja huol­lon teh­neen nimi; sekä
 7. pai­neel­lis­ten käsi­sam­mut­ti­mien ja pon­ne­aine­pul­lo­jen vii­mek­si suo­ri­te­tun pai­ne­ko­keen päi­vä­mää­rä.
8 § Tarkastus- ja huoltotyö

Käsi­sam­mu­tin­ta tar­kas­tet­ta­es­sa ja huol­let­ta­es­sa on nou­da­tet­ta­va kun­kin käsi­sam­mu­tin­mal­lin val­mis­ta­jan tai maa­han­tuo­jan kir­jal­li­sia oh­jei­ta sekä käsi­sam­mut­ti­mia kos­ke­via sää­dök­siä.

Tar­kas­tuk­ses­sa ja huol­los­sa on käy­tet­tä­vä käsi­sam­mut­ti­men mal­li­koh­tai­sia vara­osia ja tar­vik­kei­ta sekä huol­to­e­ti­ke­tis­sä mai­nit­tu­ja sam­mut­tei­ta ja pon­ne­ai­nei­ta.

9 § Käsisammuttimen tarkastusvälit

Käsi­sam­mut­ti­men tar­kas­tus on teh­tä­vä vuo­den vä­lein, jos käsi­sam­mu­tin­ta säi­ly­te­tään pai­kas­sa, jos­sa se on alt­tii­na sam­mut­ti­men toi­min­ta­kun­toon vai­kut­ta­vil­le te­ki­jöil­le ku­ten kos­teu­del­le, tä­ri­näl­le, läm­pö­ti­lo­jen vaih­te­lul­le tai pak­ka­sel­le.

Käsi­sam­mut­ti­men tar­kas­tus on teh­tä­vä kah­den vuo­den vä­lein, jos käsi­sam­mu­tin­ta säi­ly­te­tään kui­vis­sa ja tasa­läm­pöi­sis­sä sisä­ti­lois­sa.

En­sim­mäi­sen tar­kas­tuk­sen ajan­koh­ta mää­räy­tyy käsi­sam­mut­ti­men val­mis­tus­ajan­koh­das­ta.

10 § Käsisammuttimen huoltovälit

Nes­te­sam­mut­ti­mien enim­mäis­huol­to­väli on vii­si vuot­ta. Mui­den käsi­sam­mut­ti­mien enim­mäis­huol­to­väli on kym­me­nen vuot­ta. En­sim­mäi­sen huol­lon ajan­koh­ta mää­räy­tyy käsi­sam­mut­ti­men val­mis­tus­ajan­koh­das­ta.

Li­säk­si käsi­sam­mu­tin on huol­let­ta­va jo­kai­sen käyt­tö­ker­ran jäl­keen. Käsi­sam­mu­tin on huol­let­ta­va myös sil­loin, kun tar­kas­tus an­taa sii­hen ai­het­ta, kui­ten­kin vä­hin­tään val­mis­ta­jan tai maa­han­tuo­jan oh­jeis­sa mai­ni­tuin huol­to­vä­lein.

11 § Tarkastus- ja huoltolipukkeet

Käsi­sam­mut­ti­men tar­kas­tuk­sen jäl­keen käsi­sam­mut­ti­meen on kiin­ni­tet­tä­vä tar­kas­tus­li­pu­ke. Käsi­sam­mut­ti­men huol­lon jäl­keen käsi­sam­mut­ti­meen on kiin­ni­tet­tä­vä sekä tar­kas­tus- että huol­to­li­pu­ke.

Tar­kas­tus- ja huol­to­li­puk­kei­den on ol­ta­va mer­kin­töi­neen ym­pä­ris­tön olo­suh­teet kes­tä­viä. Tar­kas­tus- ja huol­to­li­puk­keet on ol­ta­va hel­pos­ti ha­vait­ta­vis­sa mut­ta ne ei­vät saa peit­tää sam­mut­ti­men käyt­tö- ja huol­to­e­ti­ket­te­jä. Tar­kas­tus- ja huol­to­li­puk­keet on kiin­ni­tet­tä­vä tar­ra­me­ne­tel­mäl­lä käsi­sam­mut­ti­meen si­ten, että nä­ky­vil­lä on vain vii­mei­sim­mät tar­kas­tus- ja huol­to­li­puk­keet.

Tar­kas­tus­li­puk­kees­sa on ol­ta­va seu­raa­vat tie­dot:

 1. tar­kas­tuk­sen ajan­koh­ta (päi­vä­mää­rä/ kuu­kau­si/vuo­si);
 2. seu­raa­van tar­kas­tuk­sen ajan­koh­ta (kuu­kau­si/vuo­si);
 3. tar­kas­tuk­sen suo­rit­ta­neen hen­ki­lön nimi­kir­joi­tus;
 4. pai­net­tu­na käsi­sam­mu­tin­liik­keen nimi ja osoi­te.

Huol­to­li­puk­kees­sa on ol­ta­va seu­raa­vat tie­dot:

 1. huol­lon ajan­koh­ta (päi­vä­mää­rä/kuu­kau­si/vuo­si);
 2. huol­lon suo­rit­ta­neen hen­ki­lön nimi­kir­joi­tus;
 3. pai­net­tu­na käsi­sam­mu­tin­liik­keen nimi ja osoi­te.
12 § Voimaantulo

Tämä ase­tus tu­lee voi­maan 1 päi­vä­nä jou­lu­kuu­ta 2005.

13 § Siirtymäsäännökset

Sisä­a­si­ain­mi­nis­te­ri­ön 8 päi­vä­nä mar­ras­kuu­ta 1999 an­ta­man mää­räyk­sen käsi­sam­mut­ti­mien tar­kas­tuk­ses­ta ja huol­los­ta (SM-1999-115/Tu-33) mu­kai­set käsi­sam­mu­tin­liik­keet, jot­ka ovat ol­leet toi­min­nas­sa 30.11.2004, on teh­tä­vä 3 §:ssä tar­koi­tet­tu il­moi­tus toi­min­nan jat­ku­mi­ses­ta vuo­den ku­lu­es­sa ase­tuk­sen voi­maan tu­los­ta. Käsi­sam­mu­tin­liik­keet, jot­ka ovat teh­neet il­moi­tuk­sen toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­ta mää­räyk­sen ku­mou­tu­mi­sen jäl­keen mut­ta en­nen ase­tuk­sen voi­maan tu­loa, ei tar­vit­se teh­dä uut­ta il­moi­tus­ta, jos tänä ai­ka­na tur­va­tek­nii­kan kes­kuk­sel­le lä­he­tys­sä il­moi­tuk­ses­sa mai­ni­tuis­sa asi­ois­sa ei ole ta­pah­tu­nut muu­tok­sia.

Sisä­a­si­ain­mi­nis­te­ri­ön 8 päi­vä­nä mar­ras­kuu­ta 1999 an­ta­man mää­räyk­sen käsi­sam­mut­ti­mien tar­kas­tuk­ses­ta ja huol­los­ta (SM-1999-115/Tu-33) no­jal­la myön­ne­tyt vas­tuu­hen­ki­lön pä­te­vyys­to­dis­tuk­set vas­taa­vat täs­sä ase­tuk­ses­sa tar­koi­tet­tua pä­te­vyys­to­dis­tus­ta ja nii­den uu­si­mis­ta kos­kee, mitä on sää­det­ty täs­sä ase­tuk­ses­sa.

Link­ki lain­sää­dän­töön

“Kaik­kia sam­mut­ti­men mah­dol­li­sia käyt­tä­jiä on opas­tet­ta­va sam­mut­ti­men käy­tös­sä ja va­roi­tet­ta­va sam­mut­ti­men vää­rän­lai­seen käyt­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä ris­keis­tä.”

Palo­tur­val­li­suusSam­mu­tin­huol­to - Pel­ta­co Oy30.10.2013