1. Johdanto

Korkealaatuisia palo- ja pelastustoimen tuotteita 25 vuoden kokemuksella

Pel­ta­co Oy on vuon­na 1986 pe­rus­tet­tu palo- ja työ­tur­val­li­suu­den osaa­ja. Tar­jo­am­me koko­nais­val­tais­ta tur­val­li­suu­den osaa­mis­ta palo- ja pe­las­tus­toi­mel­le, yri­tyk­sil­le ja yh­tei­söil­le sekä koti­ta­louk­sil­le. Tuo­te­tar­jon­taam­me kuu­luu kor­ke­a­laa­tui­set palo- ja pe­las­tus­ka­lus­to­tuot­teet, työ­suo­jai­met ja työ­tur­val­li­suus­tar­vik­keet sekä ensi­apu ja vä­es­tön­suo­jan tuot­teet.

Meil­tä saa myös kat­ta­vat kiin­teis­tö­jen palo­tur­val­lis­pal­ve­lut; teem­me sam­mu­tin- ja sa­vun­pois­to­luuk­ku­huol­lot, vä­es­tön­suo­jien kun­nos­tus­työt sekä pika­palo­pos­tien vuo­si­huol­lot. Li­säk­si jär­jes­täm­me alku­sam­mu­tus-, pu­to­a­mis­suo­jain, tuli­työ- sekä työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sia.

Jä­sen tie­don­saan­tia ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia tuot­tei­den­sa ja pal­ve­lu­jen­sa ke­hi­tyk­ses­sä. Yh­dis­tyk­set toi­mi­vat vi­ran­o­mais­ten kans­sa yh­teis­työs­sä ke­hit­tääk­seen tur­val­li­suut­ta, kou­lu­tus­ta ja tie­don vä­li­tys­tä. Pel­ta­co Oy on myös TU­KES:in (Tur­va­tek­nii­kan kes­kus) re­kis­te­röi­mä käsi­sam­mut­ti­mien huol­to- ja tar­kas­tus­töi­hin oi­keu­tet­tu lii­ke sekä Sä­tei­ly­tur­va­kes­kuk­sen (STUK) hy­väk­sy­mä sä­tei­ly­mit­ta­rei­den tar­kas­ta­ja.

25 vuotta turvallisuutta!

Pel­ta­co aloit­ti toi­min­tan­sa Kuo­pi­os­sa vuon­na 1986. Aluk­si yri­tys toi­mi ni­mel­lä Poh­jois-Sa­von Palo­tor­jun­ta Oy. Osa pe­rus­ta­ja-yrit­tä­jis­tä työs­ken­te­li palo­mie­hi­nä, ja oman toi­men­sa ohes­sa tuo­reet yrit­tä­jät aloit­ti­vat tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen vä­lit­tä­mi­sen pait­si am­mat­ti­käyt­töön, myös tar­jo­ten alku­sam­mu­tuk­sen tuot­tei­ta ja asi­an­tun­te­vaa pal­ve­lua myös kuo­pi­o­lai­sil­le ku­lut­ta­jil­le. Alus­sa toi­min­ta kes­kit­tyi pää­osin sam­mut­ti­mien myyn­tiin ja huol­toon, sekä muun alku­sam­mu­tus­ka­lus­ton myyn­tiin.

Pel­ta­con en­sim­mäi­nen toi­mi­paik­ka ja myy­mä­lä si­jait­si pie­nis­sä 100m2:n ti­lois­sa asuin­ker­ros­ta­lon ala­ker­ras­sa Kuo­pi­on Tasa­val­lan­ka­dul­la. Kas­vun myö­tä lisä­ti­laa tar­vit­tiin li­sää, ja ta­lon auto­tal­leis­ta vuok­rat­tiin li­sää va­ras­to­ti­laa kas­va­neel­le toi­min­nal­le. Kun naa­pu­ri­ker­ros­talo­jen­kin auto­tal­lit oli­vat kaik­ki Pel­ta­con käy­tös­sä, oli aika muut­taa. Yri­tys muut­ti vuon­na 2002 suu­rem­piin ti­loi­hin Kuo­pi­on Le­vä­sel­le, eli ny­kyi­siin ti­loi­hin Kar­ta­non­ka­dul­le.

Vuon­na 2004 Poh­jois-Sa­von Pa­lon­tor­jun­ta Oy muut­ti ni­men­sä Pel­ta­co Oy:ksi. Ly­hy­en ja yti­mek­kään Pel­ta­co-sa­nan pe­rus­ta­na on la­ti­nan­kie­len sana ”pel­ta”, joka tar­koit­taa suo­ja­kil­peä. Uusi yri­tys­nimi sai luon­nol­li­ses­ti pe­rään­sä -co-päät­teen, joka tar­koit­taa pait­si yri­tys­tä (engl. com­pa­ny), mut­ta myös Pel­ta­con ydin­toi­min­taan liit­ty­vää ke­mi­al­lis­ta kaa­vaa CO, hii­li­mo­nok­si­dia. Pel­ta­co sai al­kun­sa!

Tänä päi­vä­nä Pel­ta­co tar­jo­aa val­ta­kun­nal­li­ses­ti tuo­tei­ta, rat­kai­su­ja ja pal­ve­lu­ja pait­si palo- ja pe­las­tus­toi­mel­le, laa­jal­ti myös yri­tys- ja jul­ki­sel­le sek­to­ril­le sekä yk­si­tyi­sil­le ku­lut­ta­jil­le. Toi­min­ta on laa­jen­tu­nut, ti­lat ovat suu­ren­tu­neet ja hen­ki­lös­tö­mää­rä on kas­va­nut, mut­ta pää­mää­rä on edel­leen sama kuin yri­tyk­sen alku­met­reil­lä: tar­jo­ta asi­ak­kail­lem­me asi­an­tun­te­via tur­val­li­suus­rat­kai­su­ja.

“Tar­jo­am­me asi­ak­kail­lem­me asi­an­tun­te­via tur­val­li­suus­rat­kai­su­ja.”

Pel­ta­co Oy on vuon­na 1986 pe­rus­tet­tu palo- ja työ­tur­val­li­suu­den osaa­ja.

Palo­tur­val­li­suusSam­mu­tin­huol­to - Pel­ta­co Oy30.10.2013